yaşam yönergesi

buhara evleri toplu yapı yönetimine ait yönerge

İşbu yönerge, Adıyaman ili Kâhta ilçesi Menzil Köyü Çalga İncirli mevkiinde tapunun 271 parsel 230.715.76 metrekarelik arsa ve üzerindeki 41 blokta ( 876 adet 2+1 daire, 120 adet 3+1, 8 adet 4+1 daire) toplam 1004 bağımsız bölüm, personel binası 1 blok, ısı merkezi 1 blok, köşk tipi trafo binası 3 blok, sosyal tesis 2 blok, idari bina 1 blok, giriş güvenlik binası 1 blok, çarşı 1 bloktan oluşan Buhara Evleri adlı Toplu yapı üzerinde onaylı yerleşim planı ve projesine göre yapılmış ve/veya yapılacak olan toplu yapıya ait olup toplu yapıda yer alan tüm bağımsız bölüm maliklerini, irtifak hakkı sahiplerini, onların külli ve cüz’i haleflerini bağlar. Yönerge, ihtiyaçlar dâhilinde kat maliklerinin menfaatlerine uygun olarak toplu yapı yöneticisi tarafından değiştirilebilir ve/veya yönergeye ilave maddeler konulabilir ve mevcut olan maddelerden herhangi biri ve/veya birkaçı kaldırılabilir. Yönerge, toplu yapı yöneticisi/yönetim kurulu tarafından toplu yapının giriş kapısının yanına ve/veya yönetim binasının girişinde bulunan ilan panosuna görülebilecek şekilde asılır ve/veya internet sitesine konulur.

İşbu yönergeye göre malikler, kiracılar, misafirler, sükna hakkı sahipleri kısaca tüm kullanıcılar, tüm bağımsız bölümleri her ne isimle kullanırsa kullansın aşağıda belirtilen kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.
İlgili kural ve yükümlülükler şöyledir:

GENEL KURALLAR

1- Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve iş bu yönergede bulunan kural ve kaidelere uyulması esastır.

2- Kat malikleri/sakinler vs kullanıcılar tarafından kat mülkiyeti kanunu, yönetim planı ve iş bu yönergeye uyulmadığının tespiti halinde; toplu yapı yönetimi tarafından yapılacak olan uyarı/ihtara derhal uyulması gerekmektedir. Belirlenen kuralların ihlalinin tekrarında toplu yapı yönetimi her bir sefer için ayrı ayrı olarak, yıllık aidat ödemesi ile aynı tutar ve özellikte cezai müeyyide uygulayabilir.

3- Bağımsız bölüm içlerinde ve ortak alanlarda sigorta koşullarına uymayan ve kilit altında tutulmayan, rastgele yerlerde muhafaza edilen para, çek, senet, değerli takı, kredi kartı, cep telefonu, kimlik belgeleri, araç anahtarı vs. her türlü değerli eşyanın sorumluluğu maliklerine/kullanıcıya aittir.

4- Toplu yapı kat malikleri tüm bağımsız bölümleri, ortak alan ve tesisleri kullanırken genel ahlak, adap ve görgü kurallarına uymaya, birbirlerini rahatsız etmemeye, ortak alan ve tesislere zarar vermemeye özen göstermekle yükümlüdür.

5- Toplu yapı malik/sakinlerinin her halükârda aile mahremiyetine uymayacak davranış ve tutumlardan kaçınması gerekmektedir. Ayrıca toplu yapı genelinde genel ahlak ve edep kurallarına uymak zorundadırlar.

6- Toplu yapı kat malikleri, bağımsız bölümlerini kullanmaya başlamadan ve/veya herhangi bir şekilde 3.kişiye tahsis etmeleri halinde kullanıcıların ve/veya tahsis etmiş oldukları bu kişilerin kimlik adres ve iletişim bilgilerini ve/veya bunlarda meydana gelen değişiklikleri toplu yapı yönetimine ve kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür.

7- Toplu yapı yönetiminin belirlediği güvenlik ilkelerine uyulur ve bu konuda esneklik ve ayrıcalık talep edilemez. Toplu yapı içerisindeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sonradan doğacak benzer sıkıntıların bertaraf edilmesi için alınan her türlü kararın uygulaması esnasında esneklik talep edilemez.

8- Toplu yapı kat malikleri, herhangi bir şekilde toplu yapı personeline talimat ve emir veremezler. Görev tanımları dâhilinde olsa bile, özellikle şahsi iş isteğinde bulunamazlar.

9- 18 yaşından küçük çocukların sorumlulukları ebeveynlerine ait olup toplu yapı içerisinde, sosyal tesislerde, ortak alanlarda ve özellikle havuz bölgesinde olası kazalara karşı çocukların sürekli ebeveynleri tarafından gözlem ve denetim altında tutulması gerekmektedir.

10- Toplu yapı kat maliklerinin, toplu yapı içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde davranmaları ve özellikle sabah saat 10.00.’dan önce ve gece 23.00’den sonra herhangi bir şekilde gürültü yapmaları yasaktır. Bir şikâyet esnasında toplu yapı yönetimi tarafından gelebilecek uyarılar derhal dikkate alınacak ve gürültünün giderilmesi sağlanacaktır.

11- Toplu yapı kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri içerisinde evcil dahi olsa hayvan besleyemezler.

12- Toplu yapı içerisine girebilecek sahipsiz kedi-köpek gibi hayvanlara yem ve yemek verilmesi yasak olup bu tip bir faaliyette bulunmak isteyen maliklerin/kullanıcıların yönetim ile irtibata geçip, yemi/yemeği belirtilen yere bırakması gerekmektedir.

13- Toplu yapı kat malikleri, toplu yapı ile ilgili tüm dilek ve şikâyetlerini 08509333315 numaralı telefona sözlü olarak, bilgi@buharaevleri.com.tr e-posta adresine veya toplu yapı yönetimine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

14- Maliklerin/kullanıcıların herhangi bir şekilde çalışan ve/veya çalışacak (bakıcı, yardımcı, hemşire vs.) tüm personellerinin sigortalı olması ve kayıt esnasında çalışanının ilgili belgelerini beyan etmesi zorunludur.

YILLIK AİDAT VE DİĞER ÖDEMELER

15- Yıllık aidat ödemeleri toplu yapı genel kurulu yapılıncaya kadar yıllık aidata mahsuben avans olarak, yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.

16- Yıllık aidat ödemesinin belirtilen tarih aralığında yapılmaması veya geciktirilmesi halinde borçlu duruma düşen malikin toplu yapı yönetimi tarafından verilen hizmetler ve diğer alanlardan yararlandırılması engellenecektir. Ayrıca icra takibi için gerekli işlemler başlatılacaktır.

17- Toplu yapı kat malikleri, toplu yapı kat malikleri kurulunda kabul olunan bütçeyi yine toplantıda belirlenen şartlara göre tahakkuk eden yıllık aidat ödemelerini ve yatırım bütçesi ödemelerini toplu yapı kat malikleri kurulunda belirlenen şekilde ödemekle yükümlüdür.

18- Toplu yapı yönetimi tarafından tapu harçları, zorunlu "Dask" ve "Emlak Vergisi" ödemeleri yapılması halinde, maliyeti ilgili bağımsız bölüm maliklerinden yıllık aidat içerisinde tahsil edilecektir.

GİRİŞ – ÇIKIŞ İŞLEYİŞİ

19- Buhara Evleri toplu yapı maliklerinin, toplu yapıya geliş ve gidişleri ile ilgili toplu yapı yönetiminin herhangi bir sorumluluğu ve görevi yoktur.

20- Dairelerin dönem girişleri saat 16:00’dan itibaren gerçekleştirilir. Giriş esnasında dairede kalacak kişilerin kimlik bilgileri misafir kabule verilir. Yıllık aidat ödemesi gerçekleştirilmemiş ise kayıt işlemleri öncesinde yıllık aidat ödemesi tahsil edilir.

21- Misafir daireye yerleştiğinde demirbaş listesine bakarak, listede yer alıp dairede eksik olan ne varsa misafir kabul birimine bildirmelidir.

22- Misafir çıkış yapacağı günün bir gün öncesinden çağrı merkezi tarafından aranır, çıkış saati hatırlatılır ve dairelerin dönem çıkışlarının en geç saat 10:00’da yapılması sağlanır. Çıkış esnasında dairede bulunan demirbaşların kontrolü yapılır, varsa eksikler ile daire kullanım süresince tüketilen elektrik bedelleri ve yapılmış olan diğer harcamalar tahakkuk ettirilerek malik/kullanıcı tarafından misafir kabul bankosunda ödemesi sağlanır ve çıkış işlemleri tamamlanmış olur.

HAVUZLAR ALANI

23- Toplu yapı kat malikleri/kullanıcıları, misafir kabulde ifade edilen ve havuz alanlarında belirtilen yazılı/sözlü kullanım kurallarına uymak zorundadırlar.

24- Havuz alanlarının açılış kapanış saatleri dönemsel değişiklikler gerektireceğinden toplu yapı yönetimi tarafından belirlenerek havuz alanında ilan edilir.

25- Havuz alanlarının kullanım süresi her bir kullanıcı için günlük toplam 2 (iki) saattir. Bu uygulama seanslar halinde yapılabilecektir.

26- Toplu yapı kat malikleri/kullanıcıları, havuz kıyafeti ile havuz alanları dışında bulunamazlar.

27- Havuz alanları toplu yapı yönetiminin belirleyeceği bir gün haftalık detaylı temizlik ve ilaçlamanın yapılabilmesi için kapatılabilecektir.

28- Çocuk havuzları 50 cm, termal havuzlar 130 cm, yetişkin havuzları 140 cm derinlikte olup havuza girenlerin can ve mal güvenliğinden yönetim sorumlu değildir. 5 yaş altı çocukların velisiyle birlikte olsa dahi çocuk havuzları dışındaki yüzme havuzlarına ve 16 yaş altı çocukların termal havuzlara girmeleri kesinlikle yasaktır.

29- Havuz çevresinde düşme ve kaymalara karşı dikkatli olunması, sözlü/yazılı kurallara uyulması gerekmektedir. Kurallara uyulmaması halinde sorumluluk kullanıcılara aittir.

30- Havuzlara bezden henüz kesilmemiş çocuklar, yüzme bilmeyenler, bulaşıcı hastalığı ve açık yarası olan kişiler ile bayan kullanıcılar muayyen zamanlarında kesinlikle giremezler.

31- Havuzlar alanına gelen misafirler dışarıda kullandıkları terliklerle havuzlar alanına giremezler.

32- Havuzlar alanında bulunan yüzme havuzları, termal havuzlar, saunalar, tuz odaları, hamamlar ve buhar odalarına girilmesinde bir mahsur yoktur şeklinde “doktor raporu” olmaksızın girilmesi kesinlikle yasaktır. Havuz kullanımından önce duş alınması zorunludur.

33- Havuzlardan faydalanma ancak daha önceden yönetimin belirlemiş olduğu havuz kurallarına uygun kıyafetler (haşema, bone vb.) ile mümkündür. Havuz alanlarına telefon, fotoğraf makinası veya herhangi bir kayıt cihazı ile girilmesi yasaktır. Havuz alanına çanta ile girmek isteyenlerin çantası görevli tarafından aranacaktır.

34- 4 yaşından büyük erkek çocukların bayan havuz alanına, kız çocuklarının da yaşına bakılmaksızın erkek havuz alanına götürülmesi yasaktır. 16 yaşından küçük çocukların velileri ile 60 yaş üstü yaşlıların ve yüzme bilmeyenlerin yüzme bilen yakınları eşliğinde havuzu kullanmalarına müsaade edilir. Ayrıca 16 yaşından küçük çocuklar yanında velisi olmadan hiçbir şekilde havuzlar alanına alınmaz.

35- Çocuk havuzları haricinde havuzlarda şişme bot, deniz yatağı, oyuncak gibi ürünler ve yüzme paleti kullanılamaz.

36- Havuz alanlarında ve çevresinde top oynanamaz, paten-smart board vs ile kayılamaz. Ayrıca havuzlara her şekilde atlamak tehlikeli ve yasaktır.

37- Havuz çevresindeki masa ve sandalyeler usulüne uygun kullanılır, havlu vs şeylerle rezerve yapılamaz; havuzlarda şezlonglar, üzerine havlu vs. bırakarak rezerve edilemez.

38- Havuz çevresinin özenle kullanılması ve çöplerin çöp kutularına atılması gerekmektedir. Havuz alanına kırılması muhtemel eşyaların ve kabuklu yiyeceklerin getirilmesi yasaktır.

ARAÇLAR ve OTOPARK KULLANIMI

39- Toplu yapı içerisinde toplu yapı yönetimi tarafından belirlenen alanlara araç park edilecektir. Toplu yapı firması tarafından her bir bağımsız bölüm malikine bir binek araç için park yeri ayrılmıştır. Toplu yapı kat maliklerinin bu maddeye aykırı davranması durumunda toplu yapı yöneticisi tarafından müdahil olunur ve ilgili aleyhine gerekli yaptırımlar ve maddi ceza-i müeyyideler uygulanabilir.

40- Toplu yapı içerisinde yer alan araç yolları, araçların geçişi ve acil durumlarda müdahale edilebilmesi için ayrılmış olup bu yollarda geçişi engelleyecek şekilde araç park etmek, malzeme bırakmak, yolun tıkanmasına sebep olacak şekilde hareket etmek, yürüyüş ve spor yapmak, eşya bırakmak, çocukları oynatmak veya oynamasına izin vermek yasaktır. Bu yollarda taşınma, onarım ihtiyacından doğan nakliyat gibi zorunlu haller dışında, kamyon vb. türden araç kullanılamaz ve bulundurulamaz.

41- Otoparklarda park halindeki araçların içerisinde kıymetli eşya bırakılamaz.

42- Toplu yapı kat malikleri araçlarını ortak alanlarda yıkayamazlar.

43- Toplu yapı içerisinde araçla azami hız sınırlarına uyulur ve araçlarda yüksek ses çıkaracak donanım kullanılması yasaktır.

TEMİZLİK

44- Bölgemizde Belediye tarafından kanalizasyon hizmeti verilmemekte olup dairelere ait tüm atık sular bakteriyel arıtma sisteminde arıtılıp sulamada kullanılacaktır. Bu sebeple tuvalet ve banyo giderlerine kesinlikle tuvalet kâğıdı, çocuk bezi, ped vs atıklar atılmamalıdır.

45- Toplu yapı içerisinde bulunan tüm bloklar, bahçeler, yollar ve ortak alanlar temiz tutulmalı, etrafa çöp bırakılmamalı/atılmamalıdır.

46- Çöpler, toplu yapı yönetimi tarafından konulan çöp konteynırlarına 18:00- 24:00 saatleri arasında, kesinlikle çöp poşetlerinin ağzı bağlı olarak bırakılmalıdır. Çöpler, toplu yapı personelleri tarafından günde bir sefer saat 08:00 – 11:00 arasında toplanacaktır.

DAİRE ve ORTAK ALAN KULLANIMLARI

47- Ortak alanlarda bulunan araç park yerlerinin ve diğer ortak alanların kapatılarak şahsi kullanıma alınması yasaktır.

48- Misafirlerimizin araçlarını blok önüne park ederken, otopark çizgilerine riayet etmeleri gerekmektedir.

49- Daire içlerinde sigara içilmesi yasaktır.

50- Daire içlerine ayakkabı ile girilmesi yasaktır.

51- Misafirlerin daireden çıkarken daireyi temiz bırakmaları gerekmektedir.

52- Daire içerisindeki eşyaların yeri değiştirilemez.

53- Daire içinden dışarı hiçbir eşya çıkarılamaz.

54- Daire içlerinde kullanıma tahsis edilen demirbaşların ve eşyaların özenle kullanılması ve muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Bu eşya ve malzemelerin kullanılmaz hale geldiğinin veya hasar gördüğünün tespiti halinde malik/kullanıcıdan hasar bedeli nakden ve peşinen tahsil olunur.

55- Çöplerin dairelerinden alınmasını isteyen misafirlerden bir haftalık süreçte 50 TL’den az olmamak kaydıyla hizmet bedeli alınır.

56- Çöplerini dairede biriktiren ve giderken dairede bırakan, bulaşık da dâhil olmak üzere daireyi her anlamda kirli bırakarak ayrılan, ayrıca daire içi demirbaşların yerini değiştirdiği tespit edilen misafirlerden 150TL’den az olmamak kaydıyla hizmet bedeli tahsil edilir.

57- Menzil ekmekleri çöpe atılmamalı, personelimize teslim edilmelidir.

58- Dairelerde unutulanlar (gıda hariç) Buhara Evleri tarafından 2 hafta muhafaza edilir. Bu süreden sonrası için mesuliyet kabul edilmez. (Pandemi sürecinde sağlık açısından direkt imha edilecektir)

59- İki farklı aile, akrabalık bağı olsa da aynı dairede kalamaz. Daireler tek bir aileye mahsustur.

60- Dairesinde konaklayan misafirlerimiz, dairelerine dışarıdan geçici misafir çağıramaz, misafir kabul giriş sistemine kaydettirmeden dairesinde konaklatamaz.

61- Salonda kanepe üzerinde çarşafsız yatılması yasaktır.

62- Daire terlikleri, bulunduğu alandan dışarı çıkarılamaz.

63- Tuvalet terliği, tuvalet dışına çıkarılamaz.

64- Tuvalet kâğıtları, tesisatta herhangi bir tıkanmaya neden olmaması için tuvalet ve / veya klozete değil, çöp kutusuna atılmalıdır.

65- Toplu yapıda yer alan bağımsız bölümlerin tümünün dış cephesi, bitkilerin cins, sayı ve boyları toplu yapı yönetimi tarafından belirlenen renk ve şekilde olacaktır.

66- Dönem süresince kullanmak üzere 2 adet tuvalet kâğıdı ve 2 adet katı sabun, 1 adet dikiş seti, 2 adet şampuan kullanım için dairelere bırakılacak olup bu adetlerin haricinde verilmeyecektir.

67- Misafirlerimiz havlu bağlamında hazırlıklı gelmelidir.

68- Daireye giriş yapmadan gerekli temizlik ilgili personel tarafından yapılacak olup, dönem içinde haricen temizlik veya tekstil ürünü talep edilmesi halinde bedeli mukabilince verilebilecektir.

69- Toplu yapı kat malikleri, bağımsız bölümlerinin dış cephelerine ve çatılarına haricen klima dış ünitesi ve çanak anten koyamazlar.

70- Toplu yapıya gelen misafirler yanlarında bağımsız bölüm maliklerinden biri olmadan havuzu, ortak alan ve tesisleri kullanamaz. Şüpheli durumlarda toplu yapı güvenliğine haber verilmesi zorunludur.

71- Toplu yapı içerisinde yönetimin bilgisi ve onayı olmadan "Drone" tabir edilen kameralı hava araçlarının kullanımı yasaktır.

72- Diğer binaları ve ortak alanları görecek şekilde bina dış cephelerine ve içlerine kamera koymak, görüntü kaydı almak yasaktır.

73- Toplu yapı kat malikleri, resmi bayramlarda bayrak asılması müstesna olarak, toplu yapının ortak alanlarına ve/veya kendi bağımsız bölümlerinin herhangi bir yerine dışarıdan görülebilecek şekilde ilan (duyuru ya da reklam vs) flama vs. asamaz, levha koyamaz.

74- Toplu yapı kat malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde toplu yapı yönetiminden yazılı izin almadan hiçbir tamir tadilat ve onarım yapamazlar.

75- Gezinti ve yürüyüş yollarında geçişi engelleyecek şekilde yük ve eşya taşımak, bisiklet, saksı puset vs eşya bırakmak, oyun oynamak, hafif koşu dışında spor yapmak yasaktır. Gezinti yollarının hangilerinde bisiklete binilebileceği "Toplu Yapı Yönetimi" tarafından belirlenir.

76- Toplu yapı kat malikleri çamaşırlarını, halı, kilim vs ev eşyalarını balkonlardan silkeleyemezler ve balkona asamazlar, balkonlarının dışına sarkacak şekilde çamaşırlık yapamazlar.

77- Veranda, balkon, bahçe ve çatılara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak tente, şemsiye, salıncak, tüp, kova vs eşyaları konulamaz. Yönetimin belirleyeceği şekilde tente veya şemsiye konulabilir.

78- Balkon ve verandalardaki giderlerin sürekli temizlenerek açık olmaları sağlanmalıdır.

79- Bina içlerinde, koridorlarda ve kapı önlerinde çöp, bisiklet, çanta vb şeyler bırakılamaz.

PEYZAJ ve YEŞİL ALANLAR

80- Ortak alanlarda bulunan bitkilerin özenle korunması gerekmektedir. Çim alanların özellikle bahçe katında yaşayanları rahatsız edecek şekilde yürüyüş yolu olarak kullanılmaması, oyun oynanmaması ve bisiklet sürülmemesi gerekmektedir. Yeşil alanlara çöp, izmarit vs atılmaması gerekmektedir.

81- Toplu yapı yönetiminin bilgisi ve onayı olmadan dikili herhangi bir bitkinin sökülmesi ve yeni bitkilerin dikilmesi yasaktır.

82- Ortak alanlarda bulunan bitkilerin türleri ile boyları toplu yapı yönetimince belirlenen uzunlukta, olacaktır.

İş bu yönergede belirtilmemiş olan konularla ilgili olarak Buhara Evleri Toplu Yapı Yönetim Planı, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri geçerlidir.
ÜYE GİRİŞİ